Kofola

Ferona: "Automatizací dispečinku jsme ušetřili rok práce"


Ferona, a.s. je moderní obchodní organizace s 200 letou tradicí. Její pole působnosti je poměrně široké. Zabývá se nákupem, skladováním, úpravou a prodejem hutních výrobků a druhovýrobků, železářského sortimentu a neželezných kovů na bázi velkoobchodu.

Její provozovny a odloučené provozy pokrývají celé území České republiky, což umožňuje přímý styk se zákazníkem, ať už se jedná o velkoodběratele požadujícího standardizované objednávky či drobného zákazníka s menším odběrem zboží a specifickými potřebami.

Společnost má velice ambiciózní cíle v oblasti customer care s ohledem na logistickou náročnost odvětví, v němž působí.Ferona si zakládá na maximální šíří sortimentu a komplexnosti služeb vůči zákazníkům. To zahrnuje kromě dodatečné úpravy materiálů také možnost kompletního nákupu pod jednou střechou a dodání zboží až k zákazníkovi. Naplnění těchto cílů je v odvětví hutního průmyslu z hlediska logistiky velice náročné, z toho důvodu se Ferona obrátila na Logio.

Cíle projektu

Cílem působení Logia ve Feroně bylo nalézt nákladové úspory plynoucí z centralizace interní logistiky mezi pobočkami společnosti. Po vstupní datové analýze byl identifikován potenciál úspor díky lepšímu vytížení vozidel a zjednodušení práce na dispečerských pracovištích. Tyto možné úspory byly vyčísleny zhruba na 2 miliony Kč ročně.

Právě snaha o zlepšení práce dispečerských pracovišť identifikovala slabé místo procesu. Chybějící jednotné informační prostředí pro řízení dopravy představovalo značnou překážku, která bránila centralizaci logistiky společnosti. Potřebovali jsme dát dispečerům nástroj, který by jim zjednodušil proces plánování a usnadnil komunikaci mezi jednotlivými dispečinky, včetně toho centrálního (v první vlně pro redistribuci).

Díky spokojenosti s našimi službami jsme byli Feronou najati také na dozor implementace tohoto nástroje. Zorganizovali jsme výběrové řízení na dodavatele, provedli referenční návštěvy a vyhodnotili jednotlivé nabídky. Na jejich základě jsme vybrali konkrétního dodavatele, s nímž jsme vedli smluvní jednání a dozorovali následnou implementaci.

Následovala fáze ostrého provozu a odlaďování systému, zahrnující zpracování jízdních dokladů a výsledků controllingu. Původní náročnost administrativy byla až 20 min na doklad. Díky implementaci nového systému se nám podařilo snížit pracnost desetkrát na 2 min na doklad.

Výsledkem jsou relevantní a pravdivá data pro vyhodnocení včasností dodávek, vytížení vozidel a efektivity vozového parku, který je nyní automaticky dostupný kdykoli on-line. Došlo tak mimo jiné i k výrazné úspoře osobních nákladů, protože dříve byly informace zpracovávány ručně po dobu cca 3 dní na každé pobočce. Tím Ferona ušetří přibližně 360 FTE ročně.

Výsledky projektu

Implementace nástroje pro řízení dopravy

Informační propojení distribuční sítě Ferona

Centralizace dopravního dispečinku

Zjednodušení práce při zpracování podkladů z jízdy (z 5 – 20 min na doklad na 2 min na doklad)

Online dostupnost informací pro řízení distribuční sítě a vozového parku

Připravenost na nasazení elektronické stazky (další krok)

  Použité metody a služby

  Ferona

  Hlavní přínosy:

  • Implementace nástroje pro řízení dopravy
  • Informační propojení distribuční sítě Ferona
  • Centralizace dopravního dispečinku
  • Zjednodušení práce při zpracování podkladů z jízdy
  • Online dostupnost informací pro řízení distribuční sítě a vozového parku
  • Připravenost na nasazení elektronické stazky

  Použité metody a služby

  Případové studie