tmp

Zásobování montážních pracovišť spojovacím materiálem – Ammann a.s.


Firma AMMANN je švýcarská rodinná firma založena roku 1869. Nevyrábí pouze asfaltové obalovny, betonárky a třídičky kameniva spolu s příslušnými systémy kontroly, ale také hutnící stroje a finišery. My jsme byli osloveni s požadavkem zhodnotit součásný režim výroby a navrhnout model, který by lépe respektoval moderní trendy v logistice. Pilotní projekt byl zaměřen na optimalizaci zásobování montážních pracovišť.

Původní model dodávek pro montážní pracoviště sestával z kombinace docházky pracovníků do jednoho ze dvou skladů umístěných přímo ve výrobní hale a přípravy nízkoobrátkových dílů v centrálním skladu spojovacího materiálu.

V první etapě řešení bylo nutné podrobně analyzovat spotřebu každé položky ze skupiny spojovacího materiálu. Pro vyhodnocení jsme použili software Planning Wizard, který zpracoval nejen historii dat, ale také výhled dlouhodobých výrobních plánů. Měřeny byly objemy i frekvence spotřeby každého dílu. Následné přenesení výsledků do mapy montážní haly umožnilo vizualizaci jednotlivých montážních pracovišť a jejich spotřeby spojovacího materiálu. Návrh optimalizace systému spočíval ve změně režimu zásobování a zavedení mobilních příručních “skladů”. Položky byly rozděleny do tří kategorií a umístěny do:

 • centrálního skladu - slouží pro skladování a vychystávání materiálu s nízkou obrátkou
 • 2 kanbanových skladů (ve výrobní hale) - slouží pro skladování položek s vyšší obrátkou a pro doplňování příručních skladů
 • příručních mobilních skladů - slouží pro ukládku velmi frekventovaného materiálu přímo v blízkosti montážních stanovišť

Vytipovali jsme 7 míst s největší frekvencí a objemem spotřeby spojovacího materiálu, na kterých byly ve fázi realizace instalovány mobilní sklady. Postupně jsme navrhované řešení upřesňovali až do konkrétního návrhu:

 • obsahu každého příručního skladu
 • obsahu obou kanbanových skladů
 • manipulačních dávek pro každou položku (velikost 1 balení)
 • technického řešení mobilních skladů
 • značení boxů, identifikace nádob v rámci systému doplňování.

Parametry navrženého řešení byly ověřeny pomocí dynamické simulace v softwarovém nástroji SIMUL8. Vytvořili jsme model nového řešení distribuce spojovacího materiálu ve výrobní hale, který respektoval navržené úrovně zásob a sortiment položek v jednotlivých skladech, manipulační dávky a systém doplňování. Vstupem do tohoto modelu byla historie spotřeb jednotlivých položek spojovacího materiálu ve výrobě (data z firemního ERP systému) a plán výroby (závislé spotřeby spojovacího materiálu ve výrobě) na budoucí období. Na těchto datech byla ověřena funkce a parametry navrženého řešení – sledovali jsme možné deficity jednotlivých položek. Zajímalo nás kdy a kde se deficit vyskytne a jaké budou ztrátové časy způsobené deficity. Například když pracovník musí dojít do centrálního skladu a podobně.

srovnání stavu před a po realizaci projektu

Výsledný návrh splňuje požadavky zadání a významně zvyšuje logistický servis montážních pracovišť. Očekáváme, že zatížení centrálního skladu klesne přibližně o polovinu. Naopak nově zřízený režim příručního skladu zahrnuje přibližně 70 % všech případů spotřeby.

Předpokládáme, že výsledky tohoto pilotního projektu nám umožní rozšířit rozsah spolupráce na další materiálové toky.

Použité metody a služby

Ammann

Přínosy

 • Přenesení odpovědnosti na dodavatele spojovacího materiálu (VMI – dodávky řízené dodavatelem)
 • Snížením docházkové vzdálenosti pracovníků, kteří potřebují spojovací materiál, eliminací časových ztrát
 • Přenesením části portfolia spojovacího materiálu přímo na místa konečné spotřeby (montážní pracoviště)
 • Nasazením vhodné technologie a obalového managementu (mobilní regály, obalový kanban).

Použité metody a služby

Případové studie